KRUS informuje:

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników

 w II kwartale 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2021 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie.

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 14,00 zł miesięcznie (tzn. stanowi 1/3 pełnej składki).

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowej za rolnika, małżonka i domownika w II kw. 2021 r. wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
  • 24 % emerytury podstawowej tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;
  • 36 % emerytury podstawowej tj. 365,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;
  • 48 % emerytury podstawowej tj. 487,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej  300 ha przeliczeniowych;

Termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2021 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Opracowała:
Katarzyna Bunkiewicz – Z-ca Kierownika  Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 roku

Prezes KRUS komunikatem z dnia  15 lutego 2021 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr  - wzrost o 4,24%.

Poznaliśmy już kwoty przewidziane od 1 marca 2021 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013 zł 63 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2021 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 r.

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2021 r. 1.250,88 zł) – podwyższa się je z urzędu do kwoty 1.250,88 zł.

Do 1.250,88 zł nie zostaną podwyższone:

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Inne zmiany wysokości świadczeń w związku z waloryzacją:

Od 1 marca 2021 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1.250,88 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.501,76 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 125,09 zł).

Od dnia 1 marca 2021 r. – do kwoty 1.250,88 zł – wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 8 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.).

W przypadku pobierania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego razem z rentą rodzinną (w tym „zagraniczną” do której prawo przysługuje w oparciu o polskie okresy ubezpieczenia lub „pro-rata”) lub z emeryturą/rentą rolniczą z tytułu niezdolności do pracy „pro-rata” przyznaną z zastosowaniem umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, łączna wysokość tych świadczeń nie może przekroczyć kwoty najniższej emerytury, określonej w przepisach emerytalnych tj. 1.250,88 zł

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych podlega ponownemu przeliczeniu z urzędu zgodnie z art. 4 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. w taki sposób, aby łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym, nie przekroczyła kwoty 2.501,76 zł miesięcznie.

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ulegają ponownemu obliczeniu z urzędu, zgodnie z art. 5 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.,
w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) wraz ze świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1.772,08 zł miesięcznie. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2021 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

•           dodatek pielęgnacyjny – 239 zł 66 gr,

•           dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 359 zł 49 gr,

•           dodatek kombatancki – 239 zł 66 gr,

•           dodatek za tajne nauczanie – 239 zł 66 gr,

•           ryczałt energetyczny – 179 zł 81 gr,

•           dodatek kompensacyjny – 35 zł 95 gr,

•           dodatek dla sieroty zupełnej – 450 zł 44 gr,

•           świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 239 zł 66 gr,

•           świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 239 zł 66 gr

•           dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 917 zł 58 gr.

Natomiast nie zmienia się wysokość:

•           zasiłku pogrzebowego - 4.000,00 zł,

•           zasiłku chorobowego - 10,00 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni,

•           zasiłku macierzyńskiego - 1.000,00 zł miesięcznie.

 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2020 r. wyniosło 5.457 zł 98 gr.
W związku z tym od dnia 1 marca 2021 r. zmienią się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów i będą wynosić:

•           70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 3.820 zł 60 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),

•           130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 7.095 zł 40 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),

Przychody między kwotą 3.820 zł 60 gr a 7.095 zł 40 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 646 zł 67 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 549 zł 71 gr.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
(tzw. „wcześniejszych”) i okresowych emerytur rolniczych. Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Świadczeniobiorcy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą zarobkować bez ograniczeń.

Przykład I 

Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05. Emerytura wraz
z przysługującym zwiększeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wynosiła 1.200 zł 00 gr. Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę w wysokości 1.025 zł 00 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 229 zł 91 gr, co stanowiło kwotę 1.254 zł 91 gr.

Od 1 marca 2021 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1.250,88 zł. (świadczenie
w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o 50 zł, jest niższe od 1.250,88 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 239 zł 66 gr. Do wypłaty,
po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 1.065 zł 88 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 239 zł 66 gr. Łączna kwota do wypłaty 1.305 zł 54 gr.

Przykład II

Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,60 i 0,85. Od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. renta wynosiła 1.463 zł 65 gr (tj. część składkowa – 605 zł 65 gr + część uzupełniająca – 858 zł 00 gr). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała renta rolnicza w kwocie 1.240 zł 65 gr.

Od 1 marca 2021 r. renta wzrośnie do kwoty 1.513 zł 65 gr (tj. o gwarantowaną kwotę podwyżki 50 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1.281 zł 65 gr. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2021 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2021 r. z wyrównaniem od marca 2021 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności.

Decyzje o nowej kwocie świadczenia zostaną przesłane do każdego emeryta/rencisty
w kwietniu br. wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1,09 mln emerytów i rencistów.

Opracowano na podstawie informacji Biura Świadczeń C /KRUS:

Iwona Porowska
Kierownik
Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki