• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    8 °C

XXXI sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, 20 maja 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 28.04.2021 - 20.05.2021 r.).
5.    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020”.

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

7.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice-3”

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Nowej w miejscowości Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy / ul. Pustki, Dobrzeń Wielki /

•    informacja wójta
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2021 – 2024”

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Miasta Opole dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Gminy Popielów dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

15.    Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

16.    Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zaopiniowanie flagi Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

17.    Interpelacje i wolne wnioski.
18.    Sprawy różne.
19.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                 Roman Kołbuc

 

Data publikacji: 13-05-2021 12:57 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 13-05-2021 12:57 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej