• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    11 °C

Nabór na stanowisko pracy – asystent rodziny

Nabór na stanowisko pracy – asystent rodziny


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DOBRZENIU WIELKIM
ogłasza nabór na stanowisko pracy – asystent rodziny

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (istnieje możliwość zatrudnienia na umowę o pracę w późniejszym terminie)
Przewidywany termin realizacji umowy: lipiec – wrzesień 2021r.
I. WYMAGANIA
1. NIEZBĘDNE:
Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagana jest: podstawowa znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znajomość metodyki pracy z rodziną i dzieckiem.
2. DODATKOWE:
1) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku
2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
4) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
5) umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną
6) prawo jazdy kat. ”B” i posiadanie własnego środka lokomocji (nieobowiązkowe)
II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
Zadania asystentów rodziny będą zgodne z zadaniami ujętymi w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.821, 2021 poz. 159):
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzin i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
-opracowanie we współpracy z członkami rodzin i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wsparcie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.
III. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:
- praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług – umowy zlecenia w ilości 20 godzin miesięcznie;
- asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę między godzinami 8.00 a 19.00;
- praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych w tym także w dni ustawowo wolne od pracy;
- koszt dojazdu do rodziny pokrywa zleceniobiorca tj. asystent
IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- CV oraz list motywacyjny (odręcznie podpisany)
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie, że kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona
- oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
- w przypadku zawarcia umowy zlecenia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów
W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Asystenta Rodziny” należy złożyć do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 15.00 pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28 (kontakt telefoniczny 77 40 32 550) lub przesłać skany dokumentów elektronicznie na adres e-mail; kierownik@dobrzwielki.pl
W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.
VI. INNE INFORMACJE:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane .

Dobrzeń Wielki, dnia 08 czerwca 2021 rok
                                                                Kierownik GOPS
                                                                   Lucyna Rusek

PDFoświadczenie RODO kwestionariusz RODO.pdf (166,96KB)
PDFoswiadczenie_-_Asystent_Rodziny.pdf (87,76KB)
PDFkwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-2.pdf (77,06KB)
 

Data publikacji: 08-06-2021 12:37 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 08-06-2021 12:37 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej