• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 11 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  3 °C

Tereny inwestycjne w Krzanowicach

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Dobrzeń Wielki
Obręb: Krzanowice

 

Przeznaczenie terenu:

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UC ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług i rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa produkcyjna, obiekty, tereny i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe, parkingi, miejsca postojowe.
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 16 m licząc do okapu dachu lub górnej krawędzi elewacji (w przypadku dachów płaskich),
b) maksymalny wskaźnik zabudowy: 80 % powierzchni działek,
c) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20 % powierzchni działek,
d) dachy płaskie lub dwuspadowe o spadkach do 30°,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 15 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 1KDGP(2/2), oraz 10 m od linii rozgraniczającej dróg oznaczonych symbolami 1KDD),
f) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów przebywających czasowo lub okresowo, zgodnie z §6 ust. 2
g) dopuszcza się wprowadzanie elementów i instalacji reklamowych, nie wyższych niż 16 m,
h) ustala się strefy ochronne dla istniejących linii elektroenergetycznych 110kV o szerokości 30 m – po 15 m od osi linii w obu kierunkach
i) w zasięgu stref ograniczonego użytkowania od linii elektroenergetycznych 110kV dopuszcza się lokalizację dróg, parkingów oraz zieleni urządzonej.

4) Ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
5) Ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez układ dróg wewnętrznych i dojazdowych, do projektowanej drogi równoległej do obwodnicy miasta Opola, poza granicami opracowania. Ustala się zakaz wjazdu na drogę oznaczoną symbolem 1 KDGP(2/2).

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2UC ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług i rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa produkcyjna, obiekty, tereny i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe, parkingi, miejsca postojowe,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 16 m licząc do okapu dachu lub górnej krawędzi elewacji (w przypadku dachów płaskich),
b) maksymalny wskaźnik zabudowy: 80 % powierzchni działek,
c) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20 % powierzchni działek,
d) dachy płaskie lub dwuspadowe o spadkach do 30°,
e)   nieprzekraczalne linie zabudowy: 15 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 1KDGP(2/2), oraz 10m od linii rozgraniczającej dróg oznaczonych symbolami 1 KDL,
f) ustala się obowiązek zapewnienia na terenie miejsc postojowych dla samochodów przebywających czasowo lub okresowo, zgodnie z §6 ust. 2,
g) dopuszcza się wprowadzanie elementów i instalacji reklamowych, nie wyższych niż 16 m,
h) ustala się strefy ochronne dla istniejących linii elektroenergetycznych 110kV o szerokości 30 m – po 15 m od osi linii w obu kierunkach,
i) w zasięgu stref ograniczonego użytkowania od linii elektroenergetycznych 110kV dopuszcza się lokalizację dróg, parkingów oraz zieleni urządzonej, po przebudowie lub zmianie przebiegu linii teren w strefie dopuszcza się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem  oraz przy spełnieniu odległości zabudowy od przebudowanej sieci.

4) Ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
6) Ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez układ dróg wewnętrznych i dojazdowych, do projektowanej drogi oznaczonej symbolem 1KDL. Ustala się zakaz wjazdu na drogę oznaczoną symbolem 1 KDGP(2/2). Przebieg drogi ustala się jako orientacyjny, dopuszcza się  zmianę jej przebiegu, przy zachowaniu zasady, zgodnie z którą ruch komunikacyjny z terenu oznaczonego symbolem 2 UC zostanie wyprowadzony poprzez układ dróg równoległych do obwodnicy miasta Opola poprzez połączenie poza granicami planu z istniejącą drogą miejską oraz do drogi dojazdowej przy torach kolejowych.

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu- teren przylego do północnej obwodnicy m. Opole
 • Autostrada/droga krajowa - 25km
 • Kolej - 6km
 • Bocznica kolejowa - 6km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe - 75km (Wrocław)
 • Najbliższe miasto wojewódzkie - Opole -8km

Istniejąca infrastruktura:

 • Zasilanie elektroenergetyczne - przylega do terenu
 • Gaz - przylega do terenu
 • Woda - przylega do terenu
 • Kanalizacja - przylega do terenu
Data publikacji: 25-08-2011 15:22 Opublikował(a): Izabela Kołodziej