Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, 24 czerwca 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 20.05.2021 do 24.06.2021 r.).
5.    Informacja o realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020”.
6.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020.
7.    Debata nad Raportem o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020.

•    głosy radnych
•    głosy mieszkańców

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

8.    Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania.

•    wystąpienie Wójta Gminy
•    głosowanie

9.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020.

•    wystąpienie Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020
•    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
•    dyskusja
•    głosowanie


10.    Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2020.

•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii komisji stałych
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii komisji stałych
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii komisji stałych
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dofinansowania na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach budynków wielorodzinnych w Gminie Dobrzeń Wielki

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii komisji stałych
•    dyskusja
•    głosowanie

15.    Uchwała w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii komisji stałych
•    dyskusja
•    głosowanie

16.    Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Pola Namiotowego „Okoniówka”

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii komisji stałych
•    dyskusja
•    głosowanie

17.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii komisji stałych
•    dyskusja
•    głosowanie

18.    Interpelacje i wolne wnioski.
19.    Sprawy różne.
20.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 
                                             Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                    Roman Kołbuc

 

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 24.06.2021r.pdf (2,62MB)

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki