• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Zarząd Dróg Powiatowych informuje

W związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych do nich, Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zwraca się z prośbą o pilne przekazanie niżej podanych informacji wszystkim mieszkańcom Gminy:
• zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji (minimalna średnica rury pod zjazdem winna wynosić 40 cm);
• utrzymanie drożności pod zjazdami z dróg powiatowych na drogi gminne należy do właściwego terenowo urzędu gminy;
• rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego, dlatego też przy drogach powiatowych są to rowy niejednokrotnie odparowywujące. Zgodnie z art. 39 wyżej cyt. ustawy zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszelkie próby podłączania się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi;
• do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt we współpracy z urzędem gminy;
• na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych wymagane jest zezwolenie zarządcy drogi, w którym określone zostają warunki późniejszej konserwacji i przebudowy tych urządzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do zarządcy drogi publicznej;
• utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi powiatowej. Do zarządcy drogi nie należy obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych przebiegających rowem przydrożnym;

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właścicieli nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych przy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój i parkowanie pojazdów samochodowych.

W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez mieszkańców w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki. W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy będą rozbierane przez służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie właściciel lub użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany.

PDFpismo Zarządu Dróg Powiatowych.pdf (186,12KB)

 


 

Data publikacji: 17-04-2012 15:12 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 17-04-2012 15:13 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej