Projekty zrealizowane

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne
Działanie 2.1: Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

Działanie 2.2: Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych

Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

850 000

700 069,92

2009-2011

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5: Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

Przebudowa budynku i wyposażenie sal Zespołu Szkół w miejscowości Kup w Gminie Dobrzeń Wielki           

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

1.459.601,50

799.880,52

2010

                         

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska
Poddziałanie 4.1.0 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami

Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 gminnego składowiska odpadów komunalnych w Chróścicach

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

1.074.508,61

912.488,44

2011

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3: Transport
Poddziałanie 3.1.2: Drogi lokalne

Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

5.832.262,28

4.957.422,93

2012 

                                               

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny „Rozwój społeczeństwa informacyjnego, wspieranie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie gminy”

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

ZPORR

198.220,00

147.079,00

2004-2006 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PO IG

213.933,00

181.843,05

2012 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami na Placu Klasztornym w Czarnowąsach

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PROW

1 227 681,47

700 579,00

2015

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Oś priorytetowa 9: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PO IiŚ

42 435,00

36 069,00

2015

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Oś priorytetowa 1: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PO IiŚ

202 950,00

133 237,50

2015

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś  priorytetowa 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji regionów
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych        

Szansa na edukację szansą na sukces

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

238.840,00

237.970,00

2009

                                      

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś  priorytetowa 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji regionów
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych        

Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

80.999,74

78.876,32

2011 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu Gimnazjalistów

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

360 630,00

306 535,50

2014-2015

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

103 414,27

87 902,13

2014-2015

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa 6: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Powrót do zatrudnienia

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

226 117,01

208 155,74

2014-2015

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki