Tereny inwestycyjne w Chróścicach

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Dobrzeń Wielki
Obręb: Chróścice

 

Przeznaczenie terenu:

P B S - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy)
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym
 związanych z obsługą techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności
 powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza
 granicami terenów,
b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,

2)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 8 m. licząc od powierzchni terenu do okapu,
b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
c) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną,

Połączenia transportowe:

 • Dojazd drogą gminną wzdłuż torów kolejowych naw. żwirowa
 • Autostrada / droga krajowa- 35 km
 • Kolej - 0,5 km
 • Bocznica kolejowa - 0,5 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe - 75 km (Wrocław)
 • Najbliższe miasto wojewódzkie -  Opole -18 km

Istniejąca infrastruktura:

 • Elektryczność - przylega do terenu
 • Gaz - przylega do terenu
 • Woda - przylega do terenu
 • Kanalizacja - przylega do terenu

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Dobrzeń Wielki
Obręb: Chróścice

 
Przeznaczenie terenu:

UI -  tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej :
1) dopuszczalne kierunki przekształceń  :

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych,

2)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu

a)  wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 8 m. licząc od poziomu terenu do okapu, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, b)  w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
c)  dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
d)  ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 50 % powierzchni działki budowlanej,
e)  ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej,
f)  dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi
g)  w granicach strefy oznaczonej na rysunku planu dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy własności

Połączenia transportowe:

 • teren ten jest dogodnie położony przy drodze woj. nr 457

Istniejąca infrastruktura:

 • Zasilanie elektroenergetyczne - przylega do terenu
 • Gaz - przylega do terenu
 • Woda - przylega do terenu
 • Kanalizacja - przylega do terenu
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki