• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Tereny inwestycyjne w Chróścicach

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Dobrzeń Wielki
Obręb: Chróścice

 

Przeznaczenie terenu:

P B S - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy)
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym
 związanych z obsługą techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności
 powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza
 granicami terenów,
b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,

2)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 8 m. licząc od powierzchni terenu do okapu,
b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
c) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną,

Połączenia transportowe:

 • Dojazd drogą gminną wzdłuż torów kolejowych naw. żwirowa
 • Autostrada / droga krajowa- 35 km
 • Kolej - 0,5 km
 • Bocznica kolejowa - 0,5 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe - 75 km (Wrocław)
 • Najbliższe miasto wojewódzkie -  Opole -18 km

Istniejąca infrastruktura:

 • Elektryczność - przylega do terenu
 • Gaz - przylega do terenu
 • Woda - przylega do terenu
 • Kanalizacja - przylega do terenu

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Dobrzeń Wielki
Obręb: Chróścice

 
Przeznaczenie terenu:

UI -  tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej :
1) dopuszczalne kierunki przekształceń  :

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych,

2)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu

a)  wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 8 m. licząc od poziomu terenu do okapu, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, b)  w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
c)  dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
d)  ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 50 % powierzchni działki budowlanej,
e)  ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej,
f)  dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi
g)  w granicach strefy oznaczonej na rysunku planu dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy własności

Połączenia transportowe:

 • teren ten jest dogodnie położony przy drodze woj. nr 457

Istniejąca infrastruktura:

 • Zasilanie elektroenergetyczne - przylega do terenu
 • Gaz - przylega do terenu
 • Woda - przylega do terenu
 • Kanalizacja - przylega do terenu
Data publikacji: 25-08-2011 15:27 Opublikował(a): Izabela Kołodziej