KRUS informuje:

Portal dla Rolników eKRUS

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i ubezpieczeniem zdrowotnym tj.: rolników, małżonków rolników i domowników oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez rejestracji, użytkownik uzyskuje dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o świadczeniach przysługujących  z tytułu ubezpieczenia.

Po zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o  przebiegu  ubezpieczenia, wykazie składek, a także informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS   (rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS po przejściu procedury rejestracyjnej.

Do uruchomienia eKRUS potrzebna jest:

  • komputer z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa – rekomendowane przez KRUS to: Internet Explorer 11; Firefox 58.x; Chrome 64.x z włączoną obsługą JavaScript i „cookies”.
  • dowolna aplikacja umożliwiająca obsługę plików w formacie PDF

Po wejściu na stronę www.ekrus.gov.pl wyświetli się strona główna KRUS.

Dane i ich wydruki, do których Użytkownicy mają dostęp w eKRUS mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym ani żadnym innym.

Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

 

W obecnych czasach bezpieczeństwo ekonomiczne człowieka jest jednym z najważniejszych potrzeb. Człowiek ma prawo do godnego życia, rozwoju własnego i kontaktów społecznych niezbędnych do właściwych relacji międzyludzkich. Zabezpieczenie tej potrzeby obliguje Państwo, aby tworzyło efektywne systemy ubezpieczeń społecznych, gwarantujących naszym obecnym rolnikom jak i tym, którzy przeszli już na emeryturę lub rentę godziwy poziom życia.

Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników zapewnia bezpieczeństwo socjalne
i ekonomiczne ubezpieczonym i świadczeniobiorcom, zwłaszcza niezdolnym do samodzielnej egzystencji, w formie zasiłków osobom niezdolnym do pracy, renty ofiarom wypadków czy chorób, a także emerytur osobom w podeszłym wieku. Realizację zadań wynikających
z ustawy powierzono Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Przez wiele lat nasi byli rolnicy, dziś godni emeryci-renciści ciężko pracowali w swoich gospodarstwach aby wytwarzać produkty rolne i zajmować się hodowlą zwierząt, a w przyszłości móc uzyskać świadczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Praca w gospodarstwie rolnym to przede wszystkim wysiłek fizyczny, dodatkowo związana jest ona z dużym ryzykiem wypadkowym. Dlatego też KRUS stara się zapewnić zabezpieczenie przede wszystkim potrzeb i spokojnej egzystencji poprzez np. terminową wypłatę świadczeń. W związku z tym dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym  beneficjentom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi co roku waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych i w tym roku zostały one wypłacone w marcu 2021 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2021 r. z wyrównaniem od marca 2021 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności. Waloryzacją objętych zostało w województwie opolskim około 20 tyś emerytów i rencistów. Dodatkowo KRUS wypłaca dla swoich byłych emerytów i rencistów tzw. „trzynastki”, których płatności w tym roku rozpoczęły się już w kwietniu. Świadczenie to zostało wypłacane rolnikom wraz z kwietniową lub majową wypłatą rent i emerytur w kwocie równej najniższej emerytury obowiązującej od
1 marca 2021 r. Wysokość świadczenia nie była uzależniona od pobieranej dotychczas emerytury czy renty i w tym roku wyniosła 1250,88 zł brutto.

Program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat. 

Emeryci w tym roku dostali dodatkowe pieniądze dwa razy: w kwietniu KRUS wypłacił trzynastą emeryturę, a w listopadzie emeryci i renciści otrzymali tzw. czternastą emeryturę rolniczą. W listopadzie 2021 r. czternasta emerytura została wypłacona z urzędu bez konieczności składania wniosku. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku 13 emerytury (wypłata w kwietniu) również 14 była wypłacona każdemu uprawnionemu do otrzymania świadczenia automatycznie, bez konieczności składania wniosków do KRUS. Wysokość czternastej emerytury uzależniona jest od wysokości kwoty brutto pobieranej emerytury lub renty. Pełną kwotę 1250,88 zł. brutto otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł. brutto.

KRUS nie zapomina również o matkach, które zajmowały się wychowaniem swoich pociech. Program Mama 4 Plus został przyjęty przez Sejm już w 2019 r.  Emerytury dla matek to świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy i polityki społecznej. Matczyne emerytury przysługują matkom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci.

Dodatkowym wsparciem dochodowym jest również świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Już w 2019 r.  roku Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę wprowadzającą świadczenie 500 plus. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wsparciem objęte są osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, korzystają z emerytury, renty lub zasiłku stałego. W tym roku w województwie opolskim świadczenie z powyższego tytułu wypłacono 2 743 tys. świadczeniobiorcom.

W związku z ogłoszonym z powodu wirusa COVID-19 stanem epidemiologicznym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu stanęła również przed sporym wyzwaniem. Oddział Regionalny KRUS w Opolu na bieżąco realizuje wypłaty wszystkich świadczeń. Mimo wielu ograniczeń, wynikających z zagrożenia wirusem COVID – 19 podstawowe zadania Kasy są wypełniane i nie grozi choćby opóźnienie w wypłacie świadczeń. Ponadto na bieżąco KRUS wypłaca także inne świadczenia takie jak: zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy zasiłek chorobowy. Zatem świadczenia nie są zagrożone.

W ramach pomocy rolnikom KRUS realizuje wypłatę dodatkowych świadczeń, w tym między innymi:

  • Zasiłek opiekuńczy
  • Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Opracowała:

Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

Opolski KRUS przeprowadził wizytacje żniwne w województwie opolskim

Opolski KRUS, jak co roku, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadził wizytacje żniwne, których celem było dokonanie oceny:

  • stanu zabezpieczeń (osłon), znajdujących się na wyposażeniu sprzętu rolniczego,
  • stanu wyposażenia gospodarstwa w maszyny i ciągniki rolnicze,
  • wykorzystania w gospodarstwie materiałów niebezpiecznych, w tym płyt eternitowych.

W bieżącym roku Opolski Oddział Regionalny KRUS w ramach pracy Wojewódzkiej Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu odwiedził ponad 50 gospodarstw indywidualnych, w których skontrolowano sprzęt rolniczy wykorzystywany podczas żniw pod kątem wyposażenia m.in. w odpowiednie osłony i zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdzano również stan instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych posiadających w swoim składzie azbest.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż w większości zwizytowanych gospodarstw rolnych odnotowuje się występowanie osłon, wałów odbioru mocy i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Wizytacje potwierdzają również, iż w większość wykorzystywanego podczas żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym stanie technicznym, a stary sprzęt regularnie wymieniany jest na nowy. Kontrolowane obiekty budowlane spełniają w większości przypadków wymogi bezpieczeństwa.

Wizytacja była również okazją do skontrolowania, w jakich pracach dzieci do lat 15 pomagają w gospodarstwie. Podczas kontroli nie zaobserwowano w tym zakresie nieprawidłowości.

W ok. 10% gospodarstw, które zostały objęte wizytacją, odnotowano występowanie niebezpiecznych płyt  eternitowych, które mają swoje zastosowanie m. in. w pokryciach dachów.

Dokonując analizy przeprowadzonych wizytacji można stwierdzić rosnącą świadomość rolników, na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wyrażającą się w coraz lepszej dbałości o wykorzystywany w pracach sprzęt rolniczy, a także stan budynków gospodarczych.

Opracowała:

Roksana Bernaś
Inspektor w Samodzielnym Referacie
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Opolu

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki