Konkurs plastyczny dla dzieci

 

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty!

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

 

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie, a także promuje pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa.

Upadki to największa grupa wypadków, jakie zgłaszane są do KRUS. Dlatego tegoroczny  temat konkursu daje możliwość wykazania się wiedzą na temat sposobów zapobiegania upadkom, także w gospodarstwie, w którym mieszkają dzieci.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Praca musi być podpisana na odwrotnej stronie- imię, nazwisko, klasa i szkoła. Powinna być wykonana  z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenia w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać. Do pracy należy dołączyć  wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Sposób zgłaszania prac oraz warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin, dostępny na stronie www.krus.gov.pl.

Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Poniżej przekazujemy Informacje, które mogą pomóc i zainspirować dzieci w przygotowaniu prac plastycznych.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób najczęściej odnotowuje się:

 • upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych; 
 • upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew;
 • upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych; 
 • upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych. 

Wszelkie prace na wysokości, np. na pomostach, drabinach, drzewach, dachach, powinny być wzbronione dzieciom z uwagi na zagrożenie upadkiem.

Dzieci bywają mniej uważne, tym bardziej, gdy są pochłonięte powierzonym zadaniem. Nie są w stanie ocenić zagrożenia i przewidzieć skutków nieostrożności, które w przypadku upadku z wysokości mogą wiązać się z poważnym urazem głowy, kręgosłupa lub kończyn, a nawet śmiercią.

Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione.  Do zdarzeń z grupy upadek osób dochodzi głównie wskutek:

 • złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie); 
 • nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego ;
 • niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności ; 
 • wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni ;
 • nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów;
 • niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości .

Dla poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia upadków należy stosować następujące zalecenia:

 1. Dbać o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,
 2. wyznaczyć i utwardzić ciągi komunikacyjne,
 3. zniwelować lub oznaczyć nierówności terenu,
 4. zapewnić odprowadzenie wód opadowych,
 5. zamontować właściwe oświetlenie,
 6. śliskie miejsca posypywać popiołem, żwirem lub piaskiem,
 7. Studzienki, zbiorniki, kanały i inne otwory technologiczne zabezpieczyć szczelnymi pokrywami lub barierkami ochronnymi. Większe zbiorniki, np. na ścieki bytowe lub gnojowicę należy otoczyć ogrodzeniem z wejściem zamykanym na klucz,
 8. w miarę możliwości należy usunąć istniejące w budynkach progi, a jeśli to niemożliwe – oznakować je, podobnie jak nisko zamieszczone nadproża, stosując odpowiednie barwy ostrzegawcze (np. ukośne czarno-żółte pasy);
 9. nie stosować progów w nowobudowanych pomieszczeniach inwentarskich,
 10. schody i rampy należy wyposażyć w poręcze lub barierki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości,
 11. w pomieszczeniach inwentarskich, w których znajdują się poddasza użytkowe, otwory w stropach i ścianach służące do zrzucania pasz i słomy, należy zabezpieczać balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i listew zaporowych o wysokości co najmniej 0,15 m licząc od poziomu stropu poddasza; w połowie wysokości między poręczą a listwą zaporową powinno się umieszczać poręcz pośrednią lub przestrzeń tę wypełnić w sposób zabezpieczający przed wypadnięciem,
 12. w pomieszczeniach inwentarskich, w których występują hale udojowe z kanałami udojowymi, na ciągach komunikacyjnych szczególnie narażonych na wodę lub odchody zwierzęce, a także przy schodach stosować poręcze lub barierki oraz podłoża o właściwościach antypoślizgowych,
 13. w przypadku występowania zmian poziomu powierzchni zamieszczać informacje o zagrożeniu, tj. „uwaga wzniesienie” lub „uwaga uskok”,
 14. włazy pionowe (ścienne) na strychy powinny posiadać uchwyty do zamocowania drabiny, ułatwiające bezpieczne wejście i zejście; należy również zamocować uchylną barierkę zabezpieczającą osobę pracującą na strychu przed upadkiem z wysokości,
 15. podczas prac na drzewach należy korzystać z bezpiecznych drabin (rozstawnych, wysięgnikowych), mocując je stabilnie do drzewa; unikać stawania na konarach i gałęziach.,
 16. drabina używana w obejściu gospodarskim powinna być bezpieczna, tj.:
  • wykonana z mocnych podłużnic, których odległość jednej od drugiej wynosi minimum 0,3 m;
  • z mocnymi szczeblami, przymocowanymi do podłużnic w odstępach nie większych niż 0,3 m;
  • wyposażona w  zabezpieczenia przed przechyleniem, odchyleniem do  tyłu i poślizgiem: u góry – haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża;
  • wyposażona dodatkowo w uchwyty służące do przytrzymywania się w czasie wchodzenia i schodzenia;
  • drabinę przystawną należy ustawić pod kątem nachylenia 65–75° względem podłoża tak, aby wystawała co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą się wchodzi,
 17. Schody powinny być prawidłowo skonstruowane, wykonane z antypoślizgowego materiału i wyposażone w wygodne poręcze umieszczone z obu stron, w miarę możliwości również zadaszone,
 18. Zbiorniki znajdujące się na terenie siedliska, tj. szamba, zbiorniki na gnojowicę i silosy zabezpieczyć pokrywami oraz ogrodzeniem zapobiegającym przypadkowemu wpadnięciu do nich.

Ważna uwaga!

Prace w gospodarstwie rolnym powinny wykonywać osoby dorosłe, zdrowe i posiadające odpowiednie kwalifikacje (w przypadku niektórych czynności udokumentowane stosownymi zaświadczeniami).

Poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie.

O bezpieczeństwo  w gospodarstwie powinien dbać nie tylko dorosły, ale także dzieci. Dzieci powinny wiedzieć jakich czynności nie mogą wykonywać. Mogą także podpowiadać rodzicom, w jaki sposób unikać wypadków. Wykaz wszelkich prac niedozwolonych dla dzieci zawiera broszura pt.:

„Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Broszura dostępna jest na głównej stronie Kasy.

 

Zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konkursie

i czekamy na Wasze prace.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki