• Dzisiaj jest:
  niedziela, 16 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 )

zwołuję XLII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 31 marca 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie asp. Małgorzaty Garbowskiej, nowo mianowanej Komendantki Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.
 5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim w roku 2021.
 6. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 17.02.2022 do 31.03.2022 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Dobrzeniu Wielkim
 • informacja Wójta Gminy
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr XXXVI/279/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zobowiązania Gminy Dobrzeń Wielki jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 - 2027
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
 • informacja Wójta Gminy
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odbudowy miejscowości Chróścice na lata 2021-2027
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 31.03.2022r.pdf (1,40MB)

Data publikacji: 24-03-2022 15:02 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-03-2022 15:02 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej