• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 17 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 )

zwołuję XLIV, sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w czwartek, w dniu 28 kwietnia 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie informacji (sprawozdań) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim dotyczących:

a) działalności Zespołu Interdyscyplinarnego d/s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

b) realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny.

 1. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 31.03.2022 do 28.04.2022 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przystąpienie do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie ustalenie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenie sezonu kąpielowego
 • informacja Wójta Gminy
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie ustalenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice-3”
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 28.04.2021r.pdf (4,15MB)

Data publikacji: 22-04-2022 08:12 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 22-04-2022 08:12 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej