• Dzisiaj jest:
  niedziela, 16 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 26 maja 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 31.03.2022 do 28.04.2022 r.).
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za rok 2021”.

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzeń Wielki za 2021 rok
  • informacja Wójta Gminy
  • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
  • dyskusja
  • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. W sprawie uchylenia uchwały XLIV/329/2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie ustalenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie ustalenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała ws. nadania honorowego tytułu ”Zasłużony dla Gminy Dobrzeń Wielki”
 • informacja Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 26.05.2022r.pdf (9,16MB)

Data publikacji: 19-05-2022 16:03 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 19-05-2022 16:06 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej