Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, 30 czerwca 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 13.15.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 26.05.2022 do 30.06.2022 r.).
5.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021.
6.    Debata nad Raportem o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021.

•    głosy radnych
•    głosy mieszkańców

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

7.    Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania.

•    wystąpienie Wójta Gminy
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021.

•    wystąpienie Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020
•    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
•    dyskusja
•    głosowanie


9.    Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2021.

•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Uchwała  w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

15.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy    

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

16.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

17.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego  
   
•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

18.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego   

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

19.    Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobrzeń Wielki zadania publicznego pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

20.    Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki na nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

21.    Interpelacje i wolne wnioski.
22.    Sprawy różne.
23.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                             Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 30.06.2022r.pdf (5,16MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki