• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, 30 czerwca 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 13.15.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 26.05.2022 do 30.06.2022 r.).
5.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021.
6.    Debata nad Raportem o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021.

•    głosy radnych
•    głosy mieszkańców

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

7.    Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania.

•    wystąpienie Wójta Gminy
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021.

•    wystąpienie Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020
•    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
•    dyskusja
•    głosowanie


9.    Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2021.

•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Uchwała  w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

15.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy    

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

16.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

17.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego  
   
•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

18.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego   

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

19.    Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobrzeń Wielki zadania publicznego pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

20.    Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki na nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

21.    Interpelacje i wolne wnioski.
22.    Sprawy różne.
23.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                             Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 30.06.2022r.pdf (5,16MB)

Data publikacji: 24-06-2022 11:08 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-06-2022 11:08 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej