• Dzisiaj jest:
  niedziela, 16 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kup am. 2 dz. 829/47

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 12 września 2022 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 

L.p.

 

 

Oznaczenie

nieruchomości:

obręb,

nr działek,

arkusz mapy,

nr księgi wieczystej

Powierzchnia [ha]

Przeznaczenie

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena  wywoła – wcza netto

[zł]

 

Przeznaczenie

do sprzedaży

i sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

1

Kup,

dz. 829/47 ark. mapy 2,

OP1O/00088091/9

0,1894

RZ – tereny użytków rolnych – tereny trwałych użytków zielonych

12 000,00

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości: Działka położona jest w miejscowości Kup na przedłużeniu ulicy Stawowej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych oraz terenów użytków zielonych, w odległości ok. 300 m od zabudowań. Obok działki zlokalizowany jest maszt telekomunikacyjny. Działka stanowi teren w kształcie trójkąta, porośnięty trawami oraz drzewami samosiejkami głównie młodymi i pojedynczymi starszymi. Teren działki równy o korzystnej hipsometrii, średnio nasłoneczniony. Dojazd do działki drogą gruntową będącą przedłużeniem ulicy Stawowej. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: ŁIV - 0,1894 [ha].

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium ustala się w wysokości 2 000,00 zł

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, Godzina przetargu 10:00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w gabinecie Wójta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 6 września 2022 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy) oraz złożenie stosownych dokumentów, o których mowa niżej.

Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 2. Podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 3. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – wierzytelną kopię umowy spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemna zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana, natomiast koniecznym jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej,
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim),
 7. Oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobrzeń Wielki dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim).

Dokumenty z punktów 2-7 powinny być dostarczone nie później niż 30 min przed godziną przetargu do pok. nr 104 znajdującego się na piętrze budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7a, tel. 77 4695-483 wew. 122.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                                                                                  /-/ Piotr Szlapa

 

PDFmapa 1.pdf (952,53KB)

PDFmapa 2.pdf (1,83MB)

Data publikacji: 12-07-2022 13:52 Opublikował(a): Dominika Jonek
Data modyfikacji: 12-07-2022 13:54 Modyfikował(a): Dominika Jonek