Świadczenia rodzinne

INFORMACJA    DOTYCZĄCA   SKŁADANIA  I  REALIZACJI   WNIOSKÓW   NA  OKRES  ZASIŁKOWY  2012/2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1września 2012r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 1 listopad 2012r.- 31 październik 2013r.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 28 pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka w następujących terminach:

- do 30 września 2012r.  realizacja wniosku od 1 listopada 2012r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2012r.;

- do 31 października 2012r. realizacja wniosku od 1 listopada 2012r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2012r.;

- do 30 listopada 2012r. realizacja wniosku od 1 listopada 2012r., wypłata świadczeń do 31 grudnia 2012r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2012r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.


Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny oraz aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia min.:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2011 (obojga współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci do 25r.ż. pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – każda osoba osobne zaświadczenie) obowiązkowo oraz:

- PIT – 11 za 2011r.;

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2011r. ( zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy);

       -  nakaz płatniczy za rok 2011 (dotyczy gospodarstwa rolnego);

             -  w przypadku, gdy członek rodziny nie pracuje lub został rozwiązany stosunek pracy- do wglądu świadectwo pracy

                oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku;

             -  umowy o pracę za lata 2010r, 2011r. i 2012r.;

 1. Dowód osobisty- lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony *),
 2. Akt urodzenia dziecka *),

 3a. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany *),

 3b. Odpis skrócony aktu zgonu rodzica dziecka *),

 1. Prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację *),
 2. Prawomocny Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka *),
 3. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, 

 6a. Aktualne zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w internacie lub bursie,

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka *),

       7a. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka w wieku 16-18 lat lub osoby dorosłej *),

 1. Aktualny nr  rachunku bankowego,
 2. Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych.


Informacja dla osób ubiegających się o prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu- co najmniej sześć miesięcy przed uzyskaniem uprawnień do urlopu wychowawczego.
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego, uwzględniające imię i nazwisko dziecka oraz okres, na jaki urlop wychowawczy został udzielony.  
 3. Zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS)  stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. 

INFORMACJA  DLA  OSÓB  PRACUJĄCYCH  POZA  GRANICAMI  KRAJU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że w przypadku, gdy jedno z rodziców legalnie pracuje poza granicami kraju wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinno się składać  w Regionalnym  Ośrodku  Polityki Społecznej w Opolu Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Rejtana 5(parter) 45-331 Opole tel.  (77)  44 24 465  fax 30;  (77) 44 24 466;  (77) 44 16 544;  (77) 44 16 554   w godzinach pracy poniedziałek - piątek  07:30 – 15:30 lub za pośrednictwem tutejszego Ośrodka w Dziale Świadczeń Rodzinnych   pok. 4,   tel. (77) 40 32 550  lub  (77) 46 96 517 wew. 40.

UWAGA: Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych pozostaje w pracach Sejmu.

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28 wnioski przyjmowane są:
poniedziałek:  07:30  - 16:00
wtorek, środa, czwartek: 07:30- 14:30
piątek:    07:30 - 13:00

tel.fax (77) 40 32 550 i (77) 46 96 517   wew. 40 - świadczenia rodzinne pokój nr 4 parter;
                                                                       wew. 42- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok.104 I piętro.

*) dotyczy wnioskodawcy składającego wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku  rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego po raz pierwszy

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki