• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  21 °C

Świadczenia rodzinne

INFORMACJA    DOTYCZĄCA   SKŁADANIA  I  REALIZACJI   WNIOSKÓW   NA  OKRES  ZASIŁKOWY  2012/2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1września 2012r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 1 listopad 2012r.- 31 październik 2013r.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 28 pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka w następujących terminach:

- do 30 września 2012r.  realizacja wniosku od 1 listopada 2012r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2012r.;

- do 31 października 2012r. realizacja wniosku od 1 listopada 2012r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2012r.;

- do 30 listopada 2012r. realizacja wniosku od 1 listopada 2012r., wypłata świadczeń do 31 grudnia 2012r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2012r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.


Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny oraz aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia min.:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2011 (obojga współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci do 25r.ż. pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – każda osoba osobne zaświadczenie) obowiązkowo oraz:

- PIT – 11 za 2011r.;

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2011r. ( zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy);

       -  nakaz płatniczy za rok 2011 (dotyczy gospodarstwa rolnego);

             -  w przypadku, gdy członek rodziny nie pracuje lub został rozwiązany stosunek pracy- do wglądu świadectwo pracy

                oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku;

             -  umowy o pracę za lata 2010r, 2011r. i 2012r.;

 1. Dowód osobisty- lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony *),
 2. Akt urodzenia dziecka *),

 3a. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany *),

 3b. Odpis skrócony aktu zgonu rodzica dziecka *),

 1. Prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację *),
 2. Prawomocny Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka *),
 3. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, 

 6a. Aktualne zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w internacie lub bursie,

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka *),

       7a. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka w wieku 16-18 lat lub osoby dorosłej *),

 1. Aktualny nr  rachunku bankowego,
 2. Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych.


Informacja dla osób ubiegających się o prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu- co najmniej sześć miesięcy przed uzyskaniem uprawnień do urlopu wychowawczego.
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego, uwzględniające imię i nazwisko dziecka oraz okres, na jaki urlop wychowawczy został udzielony.  
 3. Zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS)  stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. 

INFORMACJA  DLA  OSÓB  PRACUJĄCYCH  POZA  GRANICAMI  KRAJU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że w przypadku, gdy jedno z rodziców legalnie pracuje poza granicami kraju wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinno się składać  w Regionalnym  Ośrodku  Polityki Społecznej w Opolu Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Rejtana 5(parter) 45-331 Opole tel.  (77)  44 24 465  fax 30;  (77) 44 24 466;  (77) 44 16 544;  (77) 44 16 554   w godzinach pracy poniedziałek - piątek  07:30 – 15:30 lub za pośrednictwem tutejszego Ośrodka w Dziale Świadczeń Rodzinnych   pok. 4,   tel. (77) 40 32 550  lub  (77) 46 96 517 wew. 40.

UWAGA: Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych pozostaje w pracach Sejmu.

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28 wnioski przyjmowane są:
poniedziałek:  07:30  - 16:00
wtorek, środa, czwartek: 07:30- 14:30
piątek:    07:30 - 13:00

tel.fax (77) 40 32 550 i (77) 46 96 517   wew. 40 - świadczenia rodzinne pokój nr 4 parter;
                                                                       wew. 42- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok.104 I piętro.

*) dotyczy wnioskodawcy składającego wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku  rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego po raz pierwszy

Data publikacji: 12-07-2012 08:28 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 12-07-2012 08:36 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej