• Dzisiaj jest:
    sobota, 15 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    18 °C

Zaproszenie Nadleśnictwa KUP do sprzedaży gruntów pod zalesianie.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kup

Informacja o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Reprezentując Skarb Państwa – Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kup informuje o chęci  zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2022 poz. 672 ze zm.).

Reprezentując Skarb Państwa – Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy  Państwowe Nadleśnictwa Kup zaprasza osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, do składania ofert sprzedaży będących ich własnością lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w granicach terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa.

Granice terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

  1. Oferowana do sprzedaży nieruchomość musi spełniać niżej wymienione warunki:

a)  w Ewidencji Gruntów i Budynków jest oznaczona jako las (Ls), a jeżeli jest gruntem
     rolnym - to musi być przeznaczona do zalesienia w Miejscowym Planie
     Zagospodarowania Przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy
     określającą możliwość zalesienia;

b) mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być
    obciążona na rzecz osób trzecich);

c) granice działki są znane i widoczne w terenie lub zostały ustalone geodezyjnie,
    a sąsiedzi nie są w sporze granicznym;

  • nieruchomość nie może być zabudowana.
  1. Lasy, lub grunty przeznaczone do zalesienia mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
  2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup informuje, że zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru ofert oraz nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do Nadleśnictwa pod nr tel. +48 77 46 95 212; +48 77 40 32 500 lub na adres poczty elektronicznej:
Data publikacji: 26-09-2022 10:16 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 26-09-2022 10:16 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz