• Dzisiaj jest:
    środa, 19 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    26 °C

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

REGULAMIN Wojewódzkiego konkursu fotograficznego ‘’NATURA OKIEM OBIEKTYWU,, edycja jesienna

1. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Opole oraz Komisja Edukacji i Kultury Łowieckiej.

2. Głównym tematem konkursu jest przyroda: natura – przyroda w tym: krajobrazy, zwierzęta i rośliny w ich naturalnym środowisku.

3. Celem konkursu jest: ukazanie piękna i walorów otaczającej nas przyrody, pogłębienie wiedzy na temat dzikich zwierząt oraz ich naturalnego środowiska bytowania.

4. Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych jak i osób dorosłych. Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe: - Klasy 1-3 szkoły podstawowej, -  Klasy 4-8 szkoły podstawowej,  - Dorośli

5. Uczestnik zgłaszający się do konkursu zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). W konkursie biorą udział wyłącznie fotografie wykonane w roku 2022 jesienną porą.

6. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do 2 fotografii w formacie 15x23cm wykonanych aparatem cyfrowym.

7. Prace należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2022r. Na adres: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Opole ul Strzelecka 80D 45-525 Opole. Prace złożone po terminie nie będą uwzględnione w konkursie.

8. Zgłoszenie (załącznik nr 1) musi być zgodne z przesłanymi zdjęciami, prace powinny mieć tytuły.

9. Do zgłoszenia należy dołączyć krótką notkę o sobie.

10. Zalecenia dotyczące zgłaszanych prac: - dopuszcza się kadrowanie do 40%, stemplowanie paprochów i korzystanie z programów graficznych w zakresie obróbki globalnej (m.in. regulacji poziomów, nasycenia, kontrastu, temperatury barw, rozjaśniania, przyciemniania etc.), - dopuszcza się konwersję do czarno-białych, - nie dopuszcza się wklejania i wycinania obiektów, - nie dopuszcza się zgłoszeń zdjęć nagrodzonych i wyróżnianych w innych konkursach.

11. Z programów graficznych należy korzystać z wyczuciem i rozwagą.

12. Zgłoszone prace, które nie spełniają wymagań lub zostały wykonane wbrew powyższym zasadom nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

13. Organizator konkursu powołuje niezależne i nieparzyste Jury i zapewnia pełną anonimowość prac w czasie obrad jurorów. Przewodniczącym Jury jest Iwona Antosz. W skład Jury wchodzą Iwona Antosz, Alicja Zasada, Adrian Grela. Jury wybiera najlepszą fotografię oraz zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień. Wybrane fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pod adresem Organizatora w terminie 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu oraz opublikowane na stronach internetowych Polskiego Związku Łowieckiego. Decyzja Jury jest nieodwołalna i ostateczna. W przypadkach szczególnych Jury może poprosić Autora o dodatkowe wyjaśnienia (np. czy praca została wykonana samodzielnie).

14. Organizator przewiduje nagrody główne w każdej kategorii. Istnieje również możliwość przyznania specjalnych wyróżnień przez Jury.

15. Rozstrzygnięcie konkursu 15 grudnia 2022 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się drogą telefoniczną do sekretariatu szkół wraz z zaproszeniem na wernisaż prac.

16. Zgłaszając się do Konkursu Autor oświadcza, że powyższe prawa nie są ograniczone w żadnym zakresie, w szczególności zobowiązań wynikających z naruszenia praw innych osób.

17. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Organizatorowi o naruszenie praw autorskich oraz praw do wizerunku, Autor zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. 3

18. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, niezbywalnej, bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania fotografii poprzez : - używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej działalności Organizatora, utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, publiczne wystawianie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, rozpowszechnianie fotografii poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne - udostępnienie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. - wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem fotografii, umieszczanie w Internecie.

19. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów, w szczególności do oznaczenia fotografii ich inicjałami.

20. Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Jego ostateczna interpretacja pozostaje w gestii organizatora.

Organizatorzy ZO PZŁ w Opolu, Komisja Edukacji i Kultury Łowieckiej przy ZO PZŁ w Opolu

Karta zgłoszenia uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego

 

Data publikacji: 12-10-2022 08:46 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 12-10-2022 08:46 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz