Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

REGULAMIN Wojewódzkiego konkursu fotograficznego ‘’NATURA OKIEM OBIEKTYWU,, edycja jesienna

1. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Opole oraz Komisja Edukacji i Kultury Łowieckiej.

2. Głównym tematem konkursu jest przyroda: natura – przyroda w tym: krajobrazy, zwierzęta i rośliny w ich naturalnym środowisku.

3. Celem konkursu jest: ukazanie piękna i walorów otaczającej nas przyrody, pogłębienie wiedzy na temat dzikich zwierząt oraz ich naturalnego środowiska bytowania.

4. Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych jak i osób dorosłych. Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe: - Klasy 1-3 szkoły podstawowej, -  Klasy 4-8 szkoły podstawowej,  - Dorośli

5. Uczestnik zgłaszający się do konkursu zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). W konkursie biorą udział wyłącznie fotografie wykonane w roku 2022 jesienną porą.

6. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do 2 fotografii w formacie 15x23cm wykonanych aparatem cyfrowym.

7. Prace należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2022r. Na adres: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Opole ul Strzelecka 80D 45-525 Opole. Prace złożone po terminie nie będą uwzględnione w konkursie.

8. Zgłoszenie (załącznik nr 1) musi być zgodne z przesłanymi zdjęciami, prace powinny mieć tytuły.

9. Do zgłoszenia należy dołączyć krótką notkę o sobie.

10. Zalecenia dotyczące zgłaszanych prac: - dopuszcza się kadrowanie do 40%, stemplowanie paprochów i korzystanie z programów graficznych w zakresie obróbki globalnej (m.in. regulacji poziomów, nasycenia, kontrastu, temperatury barw, rozjaśniania, przyciemniania etc.), - dopuszcza się konwersję do czarno-białych, - nie dopuszcza się wklejania i wycinania obiektów, - nie dopuszcza się zgłoszeń zdjęć nagrodzonych i wyróżnianych w innych konkursach.

11. Z programów graficznych należy korzystać z wyczuciem i rozwagą.

12. Zgłoszone prace, które nie spełniają wymagań lub zostały wykonane wbrew powyższym zasadom nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

13. Organizator konkursu powołuje niezależne i nieparzyste Jury i zapewnia pełną anonimowość prac w czasie obrad jurorów. Przewodniczącym Jury jest Iwona Antosz. W skład Jury wchodzą Iwona Antosz, Alicja Zasada, Adrian Grela. Jury wybiera najlepszą fotografię oraz zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień. Wybrane fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pod adresem Organizatora w terminie 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu oraz opublikowane na stronach internetowych Polskiego Związku Łowieckiego. Decyzja Jury jest nieodwołalna i ostateczna. W przypadkach szczególnych Jury może poprosić Autora o dodatkowe wyjaśnienia (np. czy praca została wykonana samodzielnie).

14. Organizator przewiduje nagrody główne w każdej kategorii. Istnieje również możliwość przyznania specjalnych wyróżnień przez Jury.

15. Rozstrzygnięcie konkursu 15 grudnia 2022 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się drogą telefoniczną do sekretariatu szkół wraz z zaproszeniem na wernisaż prac.

16. Zgłaszając się do Konkursu Autor oświadcza, że powyższe prawa nie są ograniczone w żadnym zakresie, w szczególności zobowiązań wynikających z naruszenia praw innych osób.

17. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Organizatorowi o naruszenie praw autorskich oraz praw do wizerunku, Autor zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. 3

18. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, niezbywalnej, bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania fotografii poprzez : - używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej działalności Organizatora, utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, publiczne wystawianie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, rozpowszechnianie fotografii poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne - udostępnienie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. - wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem fotografii, umieszczanie w Internecie.

19. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów, w szczególności do oznaczenia fotografii ich inicjałami.

20. Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Jego ostateczna interpretacja pozostaje w gestii organizatora.

Organizatorzy ZO PZŁ w Opolu, Komisja Edukacji i Kultury Łowieckiej przy ZO PZŁ w Opolu

Karta zgłoszenia uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki