OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY DORADCZEJ DO SPRAW STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: Strategia ZIT) Aglomeracji Opolskiej 2021+, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na podstawie uchwały 13/21/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. ogłasza nabór kandydatów na członków Rady doradczej do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej dalej: Radą).

 1. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: 
 • Opiniowanie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z listą projektów zintegrowanych wskazanych do realizacji
 • Opiniowanie zmian Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+
 • Udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+.
 1. Członkowie Rady zostaną wyłonieni spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników  i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych i rządowych.
 1. Kandydaci do Rady powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w jednym z obszarów tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ tj.:
 • efektywność energetyczna
 • zapobieganie zagrożeniom
 • gospodarka wodno – ściekowa
 • odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym
 • ochrona różnorodności biologicznej
 • zrównoważona mobilność miejska
 • edukacja, w tym edukacja włączająca
 • kształcenie ogólne
 • kształcenie ustawiczne
 • wsparcie rodziny i pieczy zastępczej
 • profilaktyka zachowań społecznych
 • usługi zdrowotne dla osób starszych
 • usługi społeczne dla osób niesamodzielnych
 • opieka długoterminowa.
 1. Dodatkowo, kandydaci do Rady mogą reprezentować organizacje aktywnie działające w następujących dziedzinach:
 • społeczeństwo obywatelskie
 • ochrona środowiska
 • promowanie włączenia społecznego
 • promowanie praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 7 grudnia 2022 r., zgodnie z jego treścią. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

PDFOgłoszenie o naborze .pdf (426,62KB)
DOCXFormularz_2022 otwartego naboru członków Rady Doradczej - ostateczny.docx (30,08KB)
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki