• Dzisiaj jest:
    środa, 21 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    10 °C

Zasiłek szkolny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. (77) 40 32 550  lub  (77)  46 96 517  informuje, że od 3 września 2012r.  na podstawie Uchwały Nr VII/56/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2012r. można składać wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego przyznawanego uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:

§ 10. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:
a) pełnoletniego ucznia
b) rodziców (prawnych opiekunów)
c) dyrektora szkoły

2. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

§ 11.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Poprzez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

  • pożar, powódź i spowodowane przez inne zjawiska atmosferyczne;
  • nagłą śmierć lub chorobę rodzica lub prawnego opiekuna,
  • inne zdarzenia losowe, które powodują znaczne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

§ 12.
1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, o którym mowa w § 11 ust. 2.
2. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (w szczególności: odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie poświadczające chorobę lub wypadek, zaświadczenie wystawione przez Policję lub Straż Pożarną).

§ 13.
Wysokość zasiłku ustalana jest przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim lub upoważnionego przez  Wójta Gminy Dobrzeń Wielki innego pracownika GOPS po uprzedniej weryfikacji wniosku i uzyskaniu opinii pracownika socjalnego z uwzględnieniem sytuacji materialnej ucznia i możliwości finansowych przyznającego zasiłek w granicach określonych w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty w drodze decyzji administracyjnej.

§ 14.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
2. Zasiłek szkolny w formie pomocy rzeczowej realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacji wydatków, po ich udokumentowaniu.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl  - zakładka Formularze  .

Przyjmowanie wniosków : poniedziałek : godz. 07:15  - 16:15

wtorek, środa, czwartek: godz.07:15 - 14:45 ,
piątek:  godz.  07:15 - 13:15
 

Data publikacji: 31-08-2012 08:58 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 31-08-2012 09:04 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej