Zasiłek szkolny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. (77) 40 32 550  lub  (77)  46 96 517  informuje, że od 3 września 2012r.  na podstawie Uchwały Nr VII/56/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2012r. można składać wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego przyznawanego uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:

§ 10. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:
a) pełnoletniego ucznia
b) rodziców (prawnych opiekunów)
c) dyrektora szkoły

2. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

§ 11.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Poprzez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

  • pożar, powódź i spowodowane przez inne zjawiska atmosferyczne;
  • nagłą śmierć lub chorobę rodzica lub prawnego opiekuna,
  • inne zdarzenia losowe, które powodują znaczne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

§ 12.
1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, o którym mowa w § 11 ust. 2.
2. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (w szczególności: odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie poświadczające chorobę lub wypadek, zaświadczenie wystawione przez Policję lub Straż Pożarną).

§ 13.
Wysokość zasiłku ustalana jest przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim lub upoważnionego przez  Wójta Gminy Dobrzeń Wielki innego pracownika GOPS po uprzedniej weryfikacji wniosku i uzyskaniu opinii pracownika socjalnego z uwzględnieniem sytuacji materialnej ucznia i możliwości finansowych przyznającego zasiłek w granicach określonych w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty w drodze decyzji administracyjnej.

§ 14.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
2. Zasiłek szkolny w formie pomocy rzeczowej realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacji wydatków, po ich udokumentowaniu.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl  - zakładka Formularze  .

Przyjmowanie wniosków : poniedziałek : godz. 07:15  - 16:15

wtorek, środa, czwartek: godz.07:15 - 14:45 ,
piątek:  godz.  07:15 - 13:15
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki