LVIII sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Sesja odbędzie się w czwartek , 30 marca 2023 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 21.02.2023 do 30.023.2023 r.).
5. Sprawozdanie przewodniczącego rady (za okres od 21.02.2023 do 30.02.2023 r.).
6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim w roku 2022 (Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, podkomisarz Małgorzata Garbowska)
7. Przedstawienie rocznych planów pracy i kontroli komisji stałych (§ 34. 1. Statutu Gminy):
• przedstawienie planu Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie planu Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. planu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• Przedstawienie planu Komisji Rewizyjnej
• dyskusja
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej
• informacja Skarbnika Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Jagiellonów w Dobrzeniu Wielkim)
• informacja Wójta Gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja 
• głosowanie
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Marianny Orańskiej w Dobrzeniu Wielkim)
• informacja Wójta Gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( dzierżawa 0,0006 ha )
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• dyskusja
• głosowanie
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( dzierżawa 0,0038 ha )
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• dyskusja
• głosowanie
13. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2023 r.
• informacja Wójta Gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
15. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego
• informacja Skarbnika Gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
16. Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu, w kontekście obrony integralności administracyjnej i społecznej Gminy Dobrzeń Wielki przez jej mieszkańców
• informacja Przewodniczącego Rady Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
17. Interpelacje i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                                                Roman Kołbuc
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki