• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

LVIII sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Sesja odbędzie się w czwartek , 30 marca 2023 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 21.02.2023 do 30.023.2023 r.).
5. Sprawozdanie przewodniczącego rady (za okres od 21.02.2023 do 30.02.2023 r.).
6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim w roku 2022 (Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, podkomisarz Małgorzata Garbowska)
7. Przedstawienie rocznych planów pracy i kontroli komisji stałych (§ 34. 1. Statutu Gminy):
• przedstawienie planu Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie planu Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. planu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• Przedstawienie planu Komisji Rewizyjnej
• dyskusja
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej
• informacja Skarbnika Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Jagiellonów w Dobrzeniu Wielkim)
• informacja Wójta Gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja 
• głosowanie
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Marianny Orańskiej w Dobrzeniu Wielkim)
• informacja Wójta Gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( dzierżawa 0,0006 ha )
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• dyskusja
• głosowanie
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( dzierżawa 0,0038 ha )
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• dyskusja
• głosowanie
13. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2023 r.
• informacja Wójta Gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
15. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego
• informacja Skarbnika Gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
16. Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu, w kontekście obrony integralności administracyjnej i społecznej Gminy Dobrzeń Wielki przez jej mieszkańców
• informacja Przewodniczącego Rady Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
17. Interpelacje i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                                                Roman Kołbuc
Data publikacji: 23-03-2023 15:51 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 23-03-2023 15:51 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej