• Dzisiaj jest:
  niedziela, 16 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

LXI sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

zwołuję LXI sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w czwartek, 29 czerwca 2023 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 25.05.2023 do 29.06.2023 r.).
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2022.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2022.

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania.
 • wystąpienie Wójta Gminy
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2022.
 • wystąpienie Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2022
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2022.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026
 • informacja Skarbniczki Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola
 • informacja Skarbniczki Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Dobrzeń Mały i wsi Chróścice
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Rezolucja Rady Gminy Dobrzeń Wielki ws. dokończenia budowy obwodnicy Opola i Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                                  Roman Kołbuc

 

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 29.06.2023r.pdf (6,30MB)

Data publikacji: 22-06-2023 15:31 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 23-06-2023 07:55 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej