• Dzisiaj jest:
  niedziela, 26 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  24 °C

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

logo_1.jpeg

Zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego w oparciu o poniższe dane: 

 1. Ubezpieczający: Gmina Dobrzeń Wielki
 1. Przedmiot ubezpieczenia: Usługa ubezpieczenia sprzętu, tj. 35 komputerów zakupionych
  w ramach projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki” realizowanego w ramach POIG 2007-2013.
 2.  
 1.  

Nazwa sprzętu

 •  

Wartość odtworzeniowa

 •  
 1.  

Laptop Dell Vostro 3560

 •  

107 409,75 brutto

35 sztuk

 

 1. Okres obowiązywania ubezpieczenia: 01.11.2012 – 31.10.2013
 1. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:

 • działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 • kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm
 • działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu,
  a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),
 • działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,
 • działanie wiatru, osunięcie się ziemi,
 • zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
 • pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych
 • koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
 • Klauzula elektronicznego sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
 • Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - zapewnia wypłatę odszkodowania
  w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego
 • Franszyza integralna i redukcyjna: zniesione
 • Udział własny zniesiony
 • Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej
 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym należy przedłożyć
do oferty następujące oświadczenie:

 • oświadczenie o uprawnieniach – załącznik nr 2 do zapytania.
 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do zapytania.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki”.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w sekretariacie, pocztą lub pocztą kurierską.

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 października 2012r. godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy
  w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

 1.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Dominika Jonek – Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim tel. 77 4695 524; e-mail: ref_org@dobrzenwielki.pl.

DOCZałącznik nr 1 do zapytania.doc (348,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do zapytania_oświadczenie.doc (343,50KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (317,12KB)
logo_2.jpeg

Data publikacji: 19-10-2012 13:33 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 19-10-2012 14:24 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej