Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

logo_1.jpeg

Zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego w oparciu o poniższe dane: 

 1. Ubezpieczający: Gmina Dobrzeń Wielki
 1. Przedmiot ubezpieczenia: Usługa ubezpieczenia sprzętu, tj. 35 komputerów zakupionych
  w ramach projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki” realizowanego w ramach POIG 2007-2013.
 2.  
 1.  

Nazwa sprzętu

 •  

Wartość odtworzeniowa

 •  
 1.  

Laptop Dell Vostro 3560

 •  

107 409,75 brutto

35 sztuk

 

 1. Okres obowiązywania ubezpieczenia: 01.11.2012 – 31.10.2013
 1. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:

 • działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 • kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm
 • działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu,
  a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),
 • działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,
 • działanie wiatru, osunięcie się ziemi,
 • zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
 • pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych
 • koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
 • Klauzula elektronicznego sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
 • Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - zapewnia wypłatę odszkodowania
  w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego
 • Franszyza integralna i redukcyjna: zniesione
 • Udział własny zniesiony
 • Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej
 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym należy przedłożyć
do oferty następujące oświadczenie:

 • oświadczenie o uprawnieniach – załącznik nr 2 do zapytania.
 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do zapytania.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki”.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w sekretariacie, pocztą lub pocztą kurierską.

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 października 2012r. godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy
  w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

 1.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Dominika Jonek – Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim tel. 77 4695 524; e-mail: ref_org@dobrzenwielki.pl.

DOCZałącznik nr 1 do zapytania.doc (348,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do zapytania_oświadczenie.doc (343,50KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (317,12KB)
logo_2.jpeg

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki