KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

kuźnia przedsiębiorczości.jpeg
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej ogłasza nabór do projektu pn.

Kuźnia przedsiębiorczości

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Formularze zgłoszeniowe do projektuprzyjmowane będą w terminie od 12 do 16 listopada 2012 r. w Biurze Projektu ul. Karkowska 51, 45-018 Opole.

Zgłoszenia przyjmowane będą we wszystkie pracujące dni tygodnia w godzinach od 9.00 do 14.30

WARUNKI UCZESTNICTWA
Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

CELE PROJEKTU
Cel główny: zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 30 os. poprzez wsparcie w podjęciu działalności gospodarczej, wzmocnieniu rozwoju przedsiębiorczości oraz zmniejszenie bezrobocia.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez dostarczenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego,
 • Zmniejszenie bariery związanej ze zdobyciem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez wsparcie kapitałowe za pomocą dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • Zwiększenie szans na znalezienie pracy poprzez szkolenia przekwalifikowujące, pośrednictwo pracy oraz doradztwo psychologiczne i specjalistyczne doradztwo zawodowe

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez działania projektowe zaplanowane w ramach dwóch ścieżek.

Działania

ŚCIEŻKA PRZEKWALIFIKOWANIA skierowana do 12 os. (7K, 5M) osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Działania w ramach ścieżki przekwalifikowania:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – konstruowanie Indywidualnych Planów Działania
 • Grupowe poradnictwo zawodowe – metody odkrywania swoich zdolności, techniki określania zainteresowań, metody wyboru optymalnego zawodu, sposoby szukania ofert pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – podniesienie samooceny, motywowanie do efektywnego udziału w projekcie
 • Pakiet rozwojowy – zawodowe szkolenia przekwalifikowujące + dodatek szkoleniowy i doradztwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

ŚCIEŻKA SAMOZATRUDNIENIA  skierowana do 18 os. (10K, 8M) osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Działania w ramach ścieżki samozatrudnienia:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – konstruowanie Indywidualnych Planów Działania
 • Doradztwo ad hoc – pomoc doraźna wynikająca z problemów na bieżąco zgłaszanych przez Beneficjentów projektu
 • Grupowe wsparcie doradcze – kojarzenie firm o uzupełniających się rodzajach działalności, prezentacja „dobrych praktyk”
 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dotacja inwestycyjna
 • Wsparcie pomostowe

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo w Biurze projektu oraz na stronie www.kuznia.opole.frdl.pl

stopka.jpeg

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki