• Dzisiaj jest:
  sobota, 13 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  0 °C

III Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję III sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.  Sesja odbędzie się w czwartek, 27 czerwca  2024 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.20

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 16.05.2024 do 27.06.2024 r.).
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2023.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2023 ( otwiera i zamyka debatę Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Zbigniew Wajman )

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania.
 • wystąpienie Wójta Gminy
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2023.
 • wystąpienie Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2023
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2023
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2023.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027
 • informacja Skarbniczki Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki    
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                                  Zbigniew Wajman

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 27.06.2024r.pdf (2,93MB)

Data publikacji: 20-06-2024 12:54 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-06-2024 11:12 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej