• Dzisiaj jest:
  sobota, 13 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  0 °C

Nagrody dla aktywnych przedstawicieli Opieki Społecznej

Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Komunikat w sprawie nagród specjalnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przyznawanych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Jak co roku, w Dniu Pracownika Socjalnego przypadającym 21 listopada przyznane zostaną nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrody te przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane przy następujących rodzajach działań:

 • opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej;
 • wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc w rodzinie; realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego;
 • współpracy z administracją rządową lub samorządową oraz z innymi podmiotami w zakresie tworzenia warunków do usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz integracji społecznej, w tym przez likwidowanie istniejących barier społecznych, utworzenie placówki wsparcia środowiskowego, zapewnienie dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki;
 • wdrażaniu przedsięwzięć umożliwiających realizację opieki nad dzieckiemi rodziną;
 • realizowaniu inicjatyw w celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących sięw trudnej sytuacji życiowej; 
 • integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym;
 • aktywizowaniu społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych;
 • realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja społeczna osób i rodzin szczególnego ryzyka.

Minister może przyznać nagrody również za inne wybitne, nowatorskie rozwiązania, biorąc pod uwagę ich społeczną użyteczność.

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia:

wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej, powinien zawierać:

 • dane o kandydacie (imię i nazwisko, miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem, stanowisko lub funkcję, numer telefonu oraz faksu);
 • nazwę i adres wnioskodawcy;
 • uzasadnienie wniosku;

 wniosek o przyznanie nagrody zespołowej, powinien zawierać:

 • dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody
  (nazwę jednostki lub podmiotu i adres, numer telefonu i faksu);
 • nazwę i adres wnioskodawcy;
 • uzasadnienie wniosku.

Ponadto, do wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej lub zespołowej należy dołączyć:

 • opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;
 • materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
 • co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją należy złożyć do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ​​ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, w terminie do dnia 31 lipca.

Wzór wniosku

DOCXZałącznik_1_Wniosek_o_przyznanie_nagrody_specjalnej.docx (18,23KB)
 

Data publikacji: 28-06-2024 12:06 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz