PRZETARGI PUBLICZNE: IV - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki, II - dz.62/4 Świerkle

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świerklach

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem 62/4 arkusz mapy 2, o powierzchni 0,0765 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00038750/2.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

MN – mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy.

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Świerkle, bezpośrednio przy nieutwardzonej gminnej drodze o szerokości 4 m, prostopadłej do ul. Mickiewicza. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w dalszej odległości tereny leśne i tereny łąk. Teren sąsiadujący uzbrojony jest w sieć energetyczną,  wodną i kanalizacyjną.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 07.01.2013 r. Wnioski takie nie zostały złożone.

Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 27.02.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38 000 zł netto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 24 kwietnia 2013 roku -
o godz. 11:00
.

2. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dobrzeniu Wielkim

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem, oznaczona numerem 2247/312 arkusz mapy 3, o powierzchni 0,1124 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00088010/8.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

UC – tereny usług komercyjnych.

Przedmiotowa  działka  położona jest w Dobrzeniu Wielkim. Stanowi teren zabudowany budynkiem byłej szkoły wzniesionym w końcu XIX wieku, od dłuższego czasu nieużytkowanym. Budynek zlokalizowany jest przy północno-zachodniej części działki, pozostała część terenu wolna jest od zabudowy. Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, ul. Opolskiej 4, z bezpośrednim z niej zjazdem. Otoczenie stanowi głównie zabudowa usługowa, sakralna, bank, gastronomia, a także zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony. Dojście do budynku utwardzone płytkami chodnikowymi.

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z częściowo użytkowym poddaszem, wzniesiony w technologii tradycyjnej, przykryty dachem dwuspadowym krytym dachówką karpiówką podwójnie. Piwnica niska, niezagospodarowana. Budynek przeznaczony do remontu. Właściciel posiada projekt przebudowy wraz z projektem przyłączy instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz aktualne pozwolenie budowlane. Do budynku doprowadzona jest sieć cieplna.

Obciążenie i zobowiązania: na budynku znajduje się tablica ujęta w wykazie Wojewódzkiej Bazy Upamiętnień.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 06.04.2012 r. Wnioski takie nie zostały złożone.

Przetargi wyznaczone odpowiednio na dzień 30.05.2012 r. 19.09.2012 r. oraz 06.03.2013 r.  zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 24 kwietnia 2013 roku -
o godz. 13:00

Osoby zainteresowane nabyciem budynku, mogą go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – tel. 77 4695-483 wew. 120 lub 121.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów opisanych w punktach 1 i 2 jest: wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 17 kwietnia 2013 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe warunki udziału w przetargach, to złożenie następujących dokumentów:

  1. przez osoby prawne - wypisu z KRS (ważny 6 miesięcy);
  2. przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
  3. przez spółki cywilne – wierzytelnej kopii umowy spółki.

Wygrywający przetargi opisane wyżej zobowiązani są do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w przypadku ważnych uzasadnionych przyczyn.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki